Neem contact op +31 (0)6 101 97 453 info@wordtel.nl

Stappenplan

Ik werk vanuit een vast stappenplan. Dit zijn vier stappen:
1. De intake
2. Onderzoek
3. Begeleiding
4. Evalueren

2. Onderzoek

Om een duidelijk beeld te krijgen van het leerprobleem zijn gegevens nodig. Dit zijn allereerst de gegevens vanuit school. De Cito-uitslagen alleen zijn niet genoeg. Fijn is het als er bijvoorbeeld een foutenanalyse is waardoor ik een beter inzicht heb in de problematiek. Het is nog beter om een kopie te hebben van de toetsen waar het om gaat. Dan kan ik zelf kijken welke fouten worden gemaakt.

Is dit niet mogelijk dan kan ik zelf ook toetsen afnemen, zoals voor rekenen de Reken-huis QuickScan. Hiermee krijg ik inzichtelijk hoe het staat met de automatisering, het inzicht in de getallen en de getalstructuur, het handig rekenen. De domeinen beslaan het rekenen tot 10, tot 20, tot 100 en het rekenen met kommagetallen (KG) en de grote getallen (GG). De leerling krijgt een overzicht met groene vlakjes als het goed is, oranje vlakjes als er nog verbetering mogelijk is en rode vakjes indien het onderdeel nog niet beheerst wordt. (zie foto voor een voorbeeld)

Op het gebied van begrijpend lezen heb ik toets-teksten vanaf niveau groep 5 t/m 8. 
Voor spelling is het mogelijk om de schoolvaardigheidstoets spelling af te nemen (Boom test onderwijs).
De gegevens die vanuit school worden gegeven over lezen zijn doorgaans voldoende. 

Reken-huis QuickScan overzicht

3. Begeleiding

De begeleiding van uw zoon/dochter kan beginnen met het onderzoek, als de hulpvraag duidelijk is stel ik het plan op en gaan we aan de slag. Ik vind het belangrijk dat de leerling weet waar we aan werken en dat hij/zij daar mede verantwoordelijk voor is. Ik laat hem/haar zelf ook een doel formuleren, dit is belangrijk voor de motivatie en het gevoel grip te houden.
In mijn voorbereiding is het handelingsplan mijn uitgangspunt en na elke sessie beoordeel ik hoe het is gegaan en wat er voor de keer erop gepland moet worden. Daarnaast ben ik flexibel en kan ik in springen op punten die vanuit school, u als ouders of het kind komen.

In de begeleiding werk ik met:

  • Remediërende methoden behorende bij de diverse leergebieden
  • Computerprogramma’s
  • Spelvormen
  • Concrete materialen

Opbouw van een sessie:
Iedere week of twee maal per week krijgt uw kind 45 minuten begeleiding.
Dit bestaat uit:

  • 40 minuten effectieve leertijd
  • 5 minuten huiswerk (indien gewenst)
    instructie/bespreking. In de afsluiting kan ik ook complimentenkaartjes of bijvoorbeeld eigenwijsjes laten kiezen. Dit ter bevordering van het welbevinden en zijn/haar mindset.

Na elke sessie maak ik een verslag in het logboek en stuur u dit toe. Zo houdt u zelf ook overzicht. Aanvullingen opmerkingen en vragen zijn altijd welkom.

Spiegel-Jezelf-spel (welke kwaliteiten horen bij jou?)

1. Intake

Tijdens het intake gesprek maken we kennis met elkaar. Hier zijn geen kosten aan verbonden, u kunt in alle vrijheid beslissen of ik degene ben die uw zoon/dochter kan helpen.
In dit gesprek probeer ik een eerste beeld te krijgen over de leerproblemen van uw kind. Met dit in het achterhoofd kan ik ook een globaal plan schetsen waarmee ik kan beginnen. We kunnen het ook hebben over waar de RT zal plaatsvinden; in mijn praktijk, op de school van uw zoon/dochter of bij u aan huis. Tevens neem ik de voorwaarde van mijn praktijk mee, ter inzage. 

4. Evalueren

Ik maak onderscheid in tussenevaluaties en een eindevaluatie. Deze worden toegevoegd aan het handelingsplan, indien hiervoor is gekozen.
Een tussenevaluatie is om te beoordelen hoe de begeleiding tot dan toe gaat, wat lukt, wat gaat nog niet zo goed. Het is een moment om te kijken hoe de begeleiding verder vorm krijgt, wat er veranderd/aangescherpt moet worden. Of misschien zijn de doelen wel behaalt en kan de begeleiding stoppen of afgebouwd worden. 

De eindevaluatie is aan het einde van de begeleiding. Dat kan na een aantal weken, maanden of zelfs een schooljaar zijn. In het afsluitend gesprek met u als ouder evalueren we het handelingsplan. Daarbij kijken we of de doelen die gesteld waren behaald zijn en of er nog behoefte is aan verdere begeleiding. 
Indien gewenst kan de evaluatie van het handelingsplan per e-mail naar de leerkracht gestuurd worden. 

De vorm waarin geëvalueerd wordt kan in onderling overleg worden afgesproken.